آموزش تصویری فیلترشکن آیفون برای وی پی ان pptp

توجه : این آموزش برای وی پی ان

pptp

است لطفا دقت کنید

آموزش تصویری فیلترشکن آیفونپس از خرید اکانت از سایت به آموزش زیر دقت کنید .

.

آموزش تصویری فیلترشکن آیفون آدرس سرور اتصال 

vpn.fcvpn.in

آموزش تصویری فیلترشکن آیفونابتدا از اتصال اینترنت اطمینان حاصل نمائید ،سپس وارد تنظیمات آیفون شوید.

.

آموزش تصویری فیلترشکن آیفون آموزش تصویری فیلترشکن آیفون

آموزش تصویری فیلترشکن آیفون آموزش تصویری فیلترشکن آیفون

آموزش تصویری فیلترشکن آیفون آدرس سرور حتما vpn.fcvpn.in می باشد

آموزش تصویری فیلترشکن آیفون آموزش تصویری فیلترشکن آیفون

 

آموزش تصویری فیلترشکن آیفوناکانت خرید شده از سایت را وارد کنید، مطابق تصویر Save را برنید.

 

آموزش تصویری فیلترشکن آیفون آموزش تصویری فیلترشکن آیفون

.

آموزش تصویری فیلترشکن آیفونهم اکنون کار تمام هست و می توانید از اینرنت آزاد و بدون فیلتر خود لذت ببرید.

.

آموزش تصویری فیلترشکن آیفونبرای خرید لطفا کلیک کنید (کلیک کنید)آموزش تصویری فیلترشکن آیفون

 

.

دریافت اکانت در همان لحظه

 

 

.