کریو

کریو

کریو
ارزانترین vpn فقط ۷۰۰ تومان

ا زن خود مشغول غذا خوردن بود و غ

خرید vpn inetکافیلترشکن socksخرید

بین رفت و زن را نیز طلاق دکانکشن kerio  خرید vpn pptp

برای اندروید

اد. زن باhttps خریدvکریو
کریو ارزان
روزى آن زن با شوهر دوّم مشغول غذا خوردن و از جمله مرغ بریان بود که فقیرى بر درب خانه خوراک خواست. مرد گفت: مقدارى غذا و مرغ براى او ببر. وقتى زن غذا را به دست فقیر مى داد، دید گویا او را دیده است، دقّت کرد، سبحان الله، چه مى بینم! همان شوهر اوّلش بود که به این روز افتاده بود. گریه اش گرفت و برگشت.

کریو ارزانشوهر سبب گریه را پرسید پا